Navigatie

Algemene Voorwaarden webshop

Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van zowel goederen als diensten (opleidingen etc.) door beautysisters. Alleen na uitdrukkelijke goedkeuring van beautysisters kunnen de voorwaarden van leveringen gewijzigd worden.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.

Leveringen Leveringen via deze webwinkel geschieden slechts aan professionele nagelstylisten, nagelstylistes in opleiding, of aan diegenen die een beroep uitoefenen dat direct verband houdt met de beautybranche.

Aanbiedingen, kortingen en andere acties Aanbiedingen zijn alleen geldig als deze schriftelijk zijn aangekondigd door beautysisters en gelden alleen voor vastgestelde perioden en/of speciale gelegenheden en zijn dus altijd in tijd beperkt. Mondelinge afspraken zijn alleen geldig als deze door beautysisters schriftelijk zijn bevestigd. 

Onvolledige zending Indien een aan koper toegezonden bestelling onvolledig blijkt te zijn, dient ontvanger dit terstond binnen één werkdag na ontvangst van de goederen te melden aan beautysisters. Indien het ontbrekende product op de factuur daadwerkelijk berekend blijkt zal beautysisters er voor zorgdragen dat het ontbrekende artikel alsnog toegezonden wordt. De daaraan gerelateerde kosten zijn als dan voor rekening van beautysisters. Indien het ontbrekende product niet op de factuur vermeld is, dan zal op verzoek van de klant alsnog voor toezending gezorgd kunnen worden. De kosten voor toezending komen als dan voor rekening van de koper. Indien het ontbreken het gevolg is van het niet op voorraad hebben bij beautysisters zal het product op verzoek van de klant alsnog toegezonden worden op het moment dat de voorraad daartoe is aangevuld. In dat geval zal het product meegezonden worden met een eerstvolgende bestelling tenzij anders is overeengekomen.   

Herroepingsrecht
Bij levering van producten:

  1. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de consument aangewezen en aan beautysisters bekend gemaakte vertegenwoordiger.
  2. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan beautysisters retourneren, conform de door beautysisters verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3. Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan beautysisters. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het versturen van een email. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
  4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan beautysisters heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

  1. Bij levering van diensten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
  2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de klant zich richten naar de door beautysisters bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Kosten in geval van herroeping

  1. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
  2. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal beautysisters dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door beautysisters of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Aansprakelijkheid De goederen en diensten die door beautysisters via deze webwinkel geleverd worden zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik door daartoe op voldoende wijze opgeleide beroepsuitoefenaren. beautysisters accepteert op generlei wijze verantwoording voor onoordeelkundig gebruik van de door haar geleverde producten. beautysisters stelt zich niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het gebruik c.q. de toepassing van de producten welke duiden op aanwezigheid van allergieën en/of andere ziektebeelden bij zowel de gebruiker/koper als klant van koper. Voor de toepassing van de door beautysisters geleverde producten dient gebruiker zich altijd te houden aan de gebruiksaanwijzing en eventueel andere waarschuwingen welke op de verpakking van de desbetreffende goederen zijn aangebracht.

Prijswijzigingen beautysisters behoudt zich het recht voor haar prijzen tussentijds te wijzigen zonder dat daartoe een correctie op haar prijslijst noodzakelijk is. Prijswijzigingen, zet- en/of drukfouten zijn voorbehouden.

Purmerend, augustus 2017, beautysisters

 

Algemene voorwaarden opleidingen

1) De inschrijving is definitief wanneer je de factuur met het inschrijvingsgeld voldaan hebt.

2) Zodra je je hebt ingeschreven voor een opleiding ontvangt je een email met hierin onze algemene voorwaarden.

3) Na inschrijving heb je een bedenktermijn van 14 dagen. Bij inschrijvingen binnen 14 dagen vervalt de bedenktijd.

4) Opleidingen/workshops zijn onder voorbehoud, bij te weinig deelnemers behouden wij ons het recht voor te annuleren.
 

5) Opleidingen/workshops dienen minimaal 48 uur voor aanvang te worden geannuleerd om het recht op restitutie te behouden.
 

6) Bij het boeken van een opleidingen/workshops van externe docenten is geen restitutie mogelijk.

7) Als je je inschrijft voor een opleiding dien je het bedrag direct te voldoen. Mocht dit niet lukken dan kan er in overleg in termijnen betaald worden.

8) De duur van het contract betreft het lesschema.

9) Het eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij beautysisters. Voor sommige opleidingen/workshops maak je gebruik van jouw eigen materiaal.

10) Wij gaan met zorg om met vertrouwelijke informatie, dit wordt ook van jou verwacht als wederpartij.

11) Je bent verplicht de overeenkomst in het naslagwerk (manual) te ondertekenen als cursist. Deze manual krijgt je van ons. Het naslagwerk mag niet gekopieerd of doorgegeven worden aan derden.

12) Aan onze opleidingen wordt veel zorg en tijd gespendeerd. De opleidingen zijn gebaseerd op jarenlange theoretische en praktische kennis en ervaring van docenten. Jaarlijks worden er door onze docenten zowel educator trainingen als specialisatie trainingen gevolgd zodat je zeker bent van alle nieuwe trends en technieken.

13) Bij een Nagelstyling Vakopleiding (gel en/of acryl) dien je de Basic en Advanced lessen afgerond te hebben voor je examen kan doen. Als je de onderdelen los volgt (basic of advanced) krijg je alleen een certificaat en kun je geen examen doen. Het doen van een examen is overigens geen verplichting en je ontvangt te allen tijden een certificaat.

14) Voordat je deelneemt aan een examen heb je de mogelijkheid eerst een proefexamen te doen. Dit is optioneel en dus niet verplicht. De examens wordt afgenomen in Rooseldaal.

15) De examen beoordelingen liggen in handen van onafhankelijke derden.

16) Examens kunnen oneindig herkanst worden en waar nodig zullen wij jou hierbij extra ondersteunen.

17) Er worden certificaten uitgereikt. Het is geen erkende branche.

© 2017 - 2019 beautysisters | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel